Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1 Definities

 

a- Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Fullve Design.

 

b- Fullve Design: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden; interieurontwerper, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86385496, gevestigd te Veenendaal.

 

c- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Fullve Design een Opdracht sluit.

 

d- Opdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Fullve Design.

 

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Opdrachten die de Opdrachtgever sluit met Fullve Design. Fullve Design behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en uit te breiden.

 

1.3 Indien partijen schriftelijk anders overeenkomen dan in deze Algemene Voorwaarden is vermeld, geldt de schriftelijke afspraak tussen partijen.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht bij alle offertes en opdrachtbevestigingen tussen de opdrachtgever en Fullve Design.

 

2.2 Door het aangaan van een Opdracht met Fullve Design, in welke vorm dan ook, verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 Fullve Design zal de Opdracht naar eigen inzicht en met vakmanschap uitvoeren.

 

3.2 Als vertrouwenspersoon en raadgever van de Opdrachtgever baseert Fullve Design zich op de correctheid van de verstrekte gegevens. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat deze informatie onvoldoende, te laat of onjuist is, en aanpassingen noodzakelijk zijn, zullen de bijkomende kosten als meerwerk aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

 

3.3 Fullve Design kan naar eigen inzicht bepaalde werkzaamheden uitbesteden aan derden, indien dit essentieel is voor een goede uitvoering van de Opdracht.

 

3.4 Een optimale samenwerking vereist dat zowel Fullve Design als de Opdrachtgever de aangegeven planning respecteren.

 

3.5 De door Fullve Design opgegeven levertijd dient niet als fatale termijn te worden beschouwd. Aanpassingen aan de planning kunnen tussentijds nodig zijn, waarover Fullve Design de Opdrachtgever tijdig zal informeren.

ARTIKEL 4 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

4.1 Tijdens de uitvoering van de Opdracht kan blijken dat wijzigingen en/of aanvullingen noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering. In dat geval zullen de partijen in overleg en tijdig de Opdracht dienovereenkomstig aanpassen.

 

4.2 Wijzigingen en/of aanvullingen van de Opdracht kunnen invloed hebben op het tijdstip van voltooiing, waarover Fullve Design de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk zal informeren.

 

4.3 Als de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, zal Fullve Design de Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door de omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

 

4.4 Meerkosten als gevolg van wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht, van welke aard dan ook, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

4.5 Indien de Opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces, kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Fullve Design zal de Opdrachtgever hierover informeren.

 

4.6 De Opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) van Fullve Design voor wijzigingen in het ontwerp op verzoek van de Opdrachtgever, die reeds zijn vastgesteld of goedgekeurd. Dit geldt ook wanneer de Opdrachtgever meerdere aanpassingen na de aanpassingsronde wenst. Extra aanpassingsrondes vinden plaats op uurbasis à €60 per uur.

ARTIKEL 5 PRIJZEN

5.1 De vermelde prijzen in offertes van Fullve Design zijn gebaseerd op één ruimte. Onder één ruimte vallen (open)keuken, woonkamer, badkamer en slaapkamer. Onder een halve ruimte vallen (indien standaardformaat) hal/entree, toilet en eetruimte. Prijzen worden weergegeven in euro’s en zijn exclusief het geldende btw-tarief.

 

5.2 Alle prijzen in een offerte van Fullve Design zijn gebaseerd op tarieven die gelden ten tijde van de totstandkoming van de Opdracht. Genoemde tarieven en kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige diensten en/of producten.

 

5.3 Fullve Design behoudt zich het recht voor om tarieven aan te passen.

 

5.4 Mondeling overeengekomen afspraken zijn bindend na schriftelijke of e-mailbevestiging door Fullve Design.

 

5.5 Kosten voor locatiebezoeken bedragen €0,30 per kilometer en €50,- per reisuur (excl. BTW) om reiskosten en -tijd van stylisten te dekken. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om de locatie te bezoeken wanneer nodig, terwijl de kosten voor het ontwerpproject in beginsel laag worden gehouden door beperking van locatiebezoeken en het gebruik van onlinecommunicatie.

ARTIKEL 6 BETALING

 

6.1 De Opdrachtgever betaalt voorafgaand aan de Opdracht de factuur van de initiële opdracht. Deze factuur bestaat uit een aanbetaling van 50% van het totale bedrag.

 

6.2 Bij aankoop van diensten ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor een aanbetaling met een betalingstermijn van 14 dagen. Het project wordt ingepland en de dienstverlening start na ontvangst van deze aanbetaling.

 

6.3 Het resterende bedrag dient te worden voldaan uiterlijk bij de oplevering van de dienst. Fullve Design hanteert een betalingstermijn van 14 dagen in verband met voorfinanciering en oplevering van de dienst.

 

6.4 De Opdrachtgever heeft niet het recht betalingen op te schorten en/of te verrekenen.

ARTIKEL 7 DIENSTVERLENING

7.1 Fullve Design levert diensten op maat, en heeft geen standaardproducten op voorraad. Alle diensten worden specifiek voor de Opdrachtgever uitgevoerd, gebaseerd op de opdracht of individuele overeenkomst. Geleverde diensten kunnen daarom niet worden geretourneerd.

 

7.2 Fullve Design draagt geen verantwoordelijkheid voor mogelijke onjuiste informatie met betrekking tot ontwerpen, foto’s en/of andere informatie.

 

7.3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het controleren van het ontwerp op inhoud, waaronder maten, kleur, materialen, en type.

ARTIKEL 8 EIGENDOMSRECHT, GEBRUIK & LICENTIE

8.1 Alle door Fullve Design aangeleverde werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen, foto’s, en andere materialen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, blijven eigendom van Fullve Design, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of derden zijn verstrekt.

 

8.2 Zonder voorafgaande toestemming van Fullve Design is het de Opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Fullve Design openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

 

8.3 Fullve Design heeft, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om ontwerpen en/of foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie. Aan tekeningen gemaakt door Fullve Design kunnen geen rechten worden ontleend, en Fullve Design is geen architect of bouwkundige.

 

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Alle door Fullve Design aangeleverde werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen, foto’s, en andere materialen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, blijven eigendom van Fullve Design, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of derden zijn verstrekt.

 

8.2 Zonder voorafgaande toestemming van Fullve Design is het de Opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Fullve Design openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

 

8.3 Fullve Design heeft, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om ontwerpen en/of foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie. Aan tekeningen gemaakt door Fullve Design kunnen geen rechten worden ontleend, en Fullve Design is geen architect of bouwkundige.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

10.1 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Fullve Design geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

 

10.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen van Fullve Design opgeschort. Indien de periode langer dan 2 maanden duurt, is ieder der partijen bevoegd de Opdracht te beëindigen zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

10.3 Indien Fullve Design bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd om het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke Opdracht betreft.

ARTIKEL 11 KLACHTENREGELING

11.1 Klachten dienen bij voorkeur direct en binnen 14 dagen na afronding van de Opdracht per e-mail kenbaar gemaakt te worden aan Fullve Design.

 

11.2 In geval van een klacht heeft Fullve Design te allen tijde het recht de klacht te herstellen. De Opdrachtgever is verplicht deze herstelmogelijkheid te aanvaarden.

 

11.3 Indien een klacht naar het oordeel van Fullve Design gegrond is, zal Fullve Design de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

 

11.4 Als de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, kan Fullve Design besluiten de factuur aan te passen naar een lager bedrag.

 

11.5 Als de Opdrachtgever een klacht indient buiten de gestelde termijn in 11.1 en door tijdsverloop niet meer kan worden vastgesteld of de klacht gegrond is, bijvoorbeeld of een gebrek al aanwezig was op het moment van levering of later is ontstaan door een andere oorzaak buiten Fullve Design’s verantwoordelijkheid, kan geen herstel of vervanging plaatsvinden.

ARTIKEL 12 OVERIGE BEPALINGEN

12.1 Fullve Design behoudt zich het recht voor om een Opdracht niet in behandeling te nemen.

 

12.2 Op alle rechtsbetrekkingen en Opdrachten waarbij Fullve Design partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonachtig en/of gevestigd is. De bevoegde rechter is de Rechtbank te Utrecht.

 

12.3 Beide partijen zullen pas beroep doen op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen een geschil te voorkomen.

 

12.4 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.fullvedesign.com.

 

12.5 De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 01-01-2022 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.